Потенциалната МИРГ “Бяла-Аврен-Долни Чифлик” ще започне етапа на изграждане на капацитет

София, 9 юни 2011 г. - Със Заповед № РД-400 от 9 юни 2011 г. на изпълнителния директор на ИАРА г-н Ивайло Беров, е дадена възможност да стартира етапът на изграждане на капацитет на потенциалната Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ „Бяла-Аврен-Долни Чифлик”, чиято Декларация за изразяване на интерес за изграждане на публично-частно партньорство е одобрена от ИАРА.
Максималната продължителност на етапа на изграждане на капацитет е 3 /три/ месеца, считано от датата на издаване на заповедта.

Заповед № РД-400 от 9 юни 2011 г.