Удължаване срока за прием на заявления за кандидатстване по мярка 1.1 „Постоянно прекратяване на риболовна дейност” по Приоритетна ос 1 на ОПРСР

Със заповед на Изпълнителния директор на ИАРА е удължен до 30.09.2014 г. срокът за прием на проектни предложения по мярка 1.1 „Постоянно прекратяване на риболовна дейност”