Със Заповед № РД-1420 от 20.12.2012 г. на Изпълнителния директор на ИАРА е определено временно да бъде прекратен приемът на заявления за кандидатстване по мярка 2.2. “Акваекологични мерки”

Със Заповед № РД-1420 от 20.12.2012 г. на Изпълнителния директор на ИАРА е определено временно да бъде прекратен приемът на заявления за кандидатстване по мярка 2.2. “Акваекологични мерки” по приоритетна ос 2 “Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” от ОПРСР /2007-2013/.