Подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” за проект: „Нарязване на риболовен кораб с външна маркировка ВН 3661 за скрап”, с бенефициент ЕТ „ВИКТОРИЯ – СТЕЛИЯН НИКОЛОВ”

Проектът предвижда нарязване на риболовен кораб „Вн 3661” за скрап е със следните параметри:

Единен идентификационен номер (CFR): BGR001023661

Външна маркировка: ВН3661

Пристанище на регистрация: ВАРНА

Обща дължина на риболовния съд: 12,56 м

Възраст на кораба: 15 г.

Тонаж в БТ: 9

Двигател: Дизелмотор “3Д6” , мощност 110,33 квт

Основен риболовен уред : GNS – Хрилни мрежи /закотвени/;

Допълнителен риболовен уред : ОТМ – Пелагични тралове

Риболовен кораб „Вн 3661” отговаря на приоритетите заложени в “План за приспособяване на риболовното усилие” и “Националната схема за изваждане от експлоатация на риболовните кораби”.

Размер на изчислена премия – 98 769,42 лв., от които одобрената безвъзмездната финансова помощ  – 96 569,42 лв.

Срокът на изпълнение на проекта е до 12.09.2012 г.