Семинар в гр. Хисар

На 4 и 5 декември 2008 г. в х-л Астрея, гр. Хисар беше проведена работна среща с представители на електронни и печатни медии

с цел представяне и разясняване на възможностите за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по мерки във връзка със старта на Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” програмен период 2007–2013 г., както следва:

1.3. „Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност” по Приоритетна ос № 1 „Мерки за приспособяване на българския риболовен флот” /Наредба № 34 от 08.10.2008 г., обн. ДВ бр. 90 от 17.10.2008г./;

2.1. „Производствени инвестиции в аквакултурата” по Приоритетна ос № 2 „Аквакултура, риболов във вътрешните водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” /Наредба № 35 от 08.10.2008 г., обн. ДВ бр. 91 от 21.10.2008 г./.

В срещата участваха г-н Бюрхан Абазов – заместник-министър на земеделието и храните, г-н Пламен Камбуров – изпълнителен директор на ИАРА, г-н Антон Дочев – директор дирекция „Европейски фонд за рибарство” и експерти от дирекцията.