Нови публикувани наредби по ОПРСР

В ДВ, брой 42 от 4 юни 2010 г. са публикувани още две наредби, регламентиращи условията и реда за получаване на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.3 и мярка 1.5 от Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство”:

  • Наредба № 11 от 21 май 2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.3. “Мерки за опазване здравето на потребителя” по приоритетна ос 2 “Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” от ОПРСР

Безвъзмездна финансова помощ по мярката се предоставя във вид на премии за лицата, които развъждат и отглеждат черупчести мекотели като аквакултури. Подпомагат се проекти, насочени към изпълнение на мерки за опазване здравето на потребителя.

  • Наредба № 12 от 21 май 2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.5. “Социално-икономически компенсации за управлението на флота” по приоритетна ос 1 “Мерки за приспособяване на българския риболовен флот” от ОПРСР

Безвъзмездна финансова помощ по тази мярка се предоставя във вид на премии за рибари и собственици на риболовни кораби.