Синергия между Дунавската стратегия на ЕС и ОП “Рибарство”

София, 10 февруари 2011 г. – Във връзка с Дунавската стратегия на Европейския съюз и последните заключения на Съвета на ЕС по отношение нейното прилагане, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – Управляващ орган на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” изготви документ, описващ Синергията между трите основни приоритетни компоненти, заложени в Дунавската стратегия с част от мерките, финансирани със средства от Оперативната програма на България за развитие на сектор „Рибарство”.

Европейската стратегия за Дунавския регион, планирана за стартиране през 2011 г. има за цел да обедини в икономически, геополитически, културен и екологичен аспект териториите на десет европейски държави: Германия, Австрия, Словашката република, Унгария, Хърватия, Сърбия, Румъния, България, Република Молдова и Украйна, като шест от тях са държави-членки на ЕС, а в по-широк териториален контекст регионът обхваща също Чешката република, Словения, Босна и Херцеговина и Черна гора. Ключов момент е фактът, че река Дунав преминава през по-голямата част от територията на Европа и поради това Дунавският макрорегион представлява важна пресечна точка между програмите на ЕС в областта на политиката на сближаване, програмите за държавите, обхванати от Европейската политика на съседство и потенциалните кандидатки за членство, и следователно представлява област, в която може да се развие засилено взаимодействие между различните политики на ЕС. Чрез обединението на тези региони ще се постигне по-добро усвояване на съществуващите ресурси и ще се повиши устойчивостта им срещу потенциални предизвикателства.

В резолюцията на Европейския парламент относно Европейската стратегия за Дунавския регион, са изложени редица ключови насоки, които трябва да се следват при изготвянето на стратегията, имащи тясна връзка с прилагането на Общата политика в областта на рибарството на ЕС. Чрез Дунавската стратегия ще се  цели постигането на устойчиви икономическо развитие, транспортна и енергийна инфраструктура, опазване на околната среда, култура и образование.

Важен момент, който трябва да се отбележи е фактът, че ЕС поощрява използването на съществуващите Оперативни програми за финансирането на проекти в рамките на стратегията на макрорегионално равнище.

Прилагането на структурната политика, като част от Общата политика в областта на рибарството на ЕС в Република България се извършва чрез Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен период 2007 – 2013 г. Тя се прилага на цялата територия на страната, която е определена като цел „Сближаване”. Основните цели на ОПРСР са насочени към осигуряване на  конкурентоспособност и устойчивост на сектор „Рибарство”, развитие на пазара на продукти от риболов и аквакултурно производство, подкрепа за устойчивото развитие на рибарските области и подобряване качеството на живот в тях. Развитието на сектор „Рибарство” трябва да бъде постигнато чрез поддържането на устойчиви нива от рибни запаси, представляващи естествен и подвижен ресурс на Общността и опазване на околната среда и биоразнообразието в региона. Тези принципи са заложени като водещи при определянето на мерките на ОПРСР.

Дунавската стратегия се базира на три (към момента) основни приоритетни компоненти:

1. Подобряване на системите за връзка и комуникация (в рамките на Дунавския регион и извън него);

2. Опазване на околната среда и на водните източници и предотвратяване на природни бедствия;

3. Насърчаване на социално-икономическото, човешкото и институционалното развитие.

Мерките, чрез които се прилага ОПРСР имат множество общи моменти с приоритетите на Дунавската стратегия, а именно:

Подобряване на системите за връзка и комуникация (в рамките на Дунавския регион и извън него): Чрез мярка 4.1 „Устойчиво развитие на рибарските области”, стартирала в края на 2009 г. се дава възможност на определени региони от територията на страната да обменят опит и добри практики, да търсят подкрепа за предприетите от тях дейности, в сътрудничество с една или повече групи от друга страна-членка на Европейския съюз. Прилагането на Ос 4 цели подобряването на качеството на живот в съществуващите рибарски общности, засегнати от изпълнението на политиките на Общата политика в областта на рибарството на ЕС. Мярка 3.4. „Разкриване на нови пазари и промоционални кампании”, отворена за прием на проекти от юни 2010 г. се дава възможност за провеждане на кампании в рамките на Общността, за да се поощри потреблението на рибни продукти. Тези кампании могат да се позовават на дадена страна, регион или риболовна зона само ако рекламираният продукт притежава официално географско означение или наименование за произход.

Опазване на околната среда и на водните източници и предотвратяване на природни бедствия: Заявена е необходимостта чрез Дунавската стратегия да се защитят и увеличат рибните запаси на река Дунав и да се изготви всеобхватен план за опазване и възстановяване на естествените запаси на есетрови риби в река Дунав. Една от основните цели на ОПРСР е управлението на ресурсите чрез запазване на биологичното разнообразие, устойчивата експлоатация на естествените местообитания, дивата флора и фауна, както и екологичното обновяване на разрушените системи. Мярка 2.2 „Аква-екологични мерки” е насочена към опазването и подобряването на околната среда и съхранението на ресурсите, чрез предоставянето на компенсации на производителите, които прилагат производствени методи, имащи благоприятно въздействие върху околната среда и надхвърлят минималните изисквания на добрите производствените практики; прилагането на схеми за екологичен мениджмънт и одит; пренасочване на производството към биологично производство на аквакултури.

Мярка 2.5. „Риболов във вътрешни водоеми” цели поддръжка и модернизация на риболовния флот в река Дунав и прилежащата инфраструктура. Модернизацията  на наземни инфраструктури (строеж, разширяване, модернизиране) като рибарски пристанища, лодкостоянки, места за разтоварване на уловите и др. е с цел подобряване на безопасността, условията на труд, хигиената, качеството, здравето на хората и на животните, както и въздействието върху околната среда. Подпомагат се инвестиции за пречиствателни съоръжения на отходните води. Модернизацията на риболвния флот, извършващ риболов в река Дунав цели да се намалят нежеланите приулови при стопански риболов в реката и осигурява устойчива експлоатация на ресурсите й, също така подобряване безопасността на борда на риболовния кораб, условията на труд, хигиената и качеството на продуктите от риболов.

Мярка 3.1 „Колективни дейности”, отворена за прием на проекти през юни 2010 г.,  е насочена в една част към насърчаване партньорството между учените и заетите в сектор „Рибарство” лица; промоция на селективни методи и уреди за риболов и намаляване на приуловите, както и насърчаване подобряването на работните условия и безопасността и изследвания, които рефлектират върху състоянието и експлоатацията на рибните ресурси. Това се постига чрез прилагане на планове за подобряване на качеството на продуктите, произвеждани от организации на производителите; провеждане на обучения или развитие на нови методи и средства за обучение; създаване на партньорства между учените и заетите в сектор “Рибарство”; създаване на мрежа и обмен на опит и добри практики сред организациите, насърчаващи равните възможности между мъжете и жените и между останалите заинтересовани страни в сектор „Рибарство”.

Мярка 3.5 „Пилотни проекти”, отворена за прием на проекти от юни 2010 г., подпомага въвеждането на иновации касаещи ноу-хау и технологии в сектора. Ще бъдат подпомагани инвестиции, допринасящи за придобиване и разпространяване на технически иновации, включително експериментална употреба на по-селективни риболовни техники, насочени към придобиване и разпространяване на нови технически умения, осъществявани от стопански субекти, в партньорство с научна или техническа организация. Тези иновации могат да обхващат следните направления: провеждане на тестове на планове за управление и планове за разпределение на риболовното усилие, включително ако е необходимо, определяне на зони, забранени за риболов, с цел оценяване на биологичните и финансови последствия, както и за експериментално зарибяване; разработване и изпитване на методи за подобряване на селективността на риболовните уреди, намаляване на приуловите и изхвърляните на улови на дъното на морето или за подобряване на влиянието им  върху околната среда; изпитване на алтернативни видове техники за управление на риболова. Като цяло може да се добави, че за всяка една инвестиция, финансирана от ЕФР, трябва да се представи оценка за въздействие върху околната среда или решение, че не е необходима такава, издадени от компетентните органи. Чрез този документ се оправдава извършването на инвестиции, без да се повлияе в неблагоприятен аспект на околната среда.

Насърчаване на социално-икономическото, човешкото и институционалното развитие. Подобряването на социално-икономическото състояние на сектор „Рибарство” е заложено още на ниво Оперативна програма чрез прилагането на всички инвестиционни  и компенсаторни мерки. Цели се въвеждането на добавена стойност към продуктите от сектора, както и в рибарските области.; повишаване на конкурентоспособността и устойчивостта на сектор „Рибарство”. Развитието на човешките ресурси се постига чрез обучения на заетите в сектора, подобряване на квалификацията им, подобряване на условията за работа (дейности, допустими за финансиране по мерките от ОПРСР). Подкрепата на институционалното развитие се осигурява чрез мярка 5.1 „Техническа помощ”, насочена за укрепване на административния капацитет на институциите, ангажирани с изпълнението на ОПРСР.