Аквакултурна ферма за 795 776 лв. ще бъде изградена на яз. Батак

София, 8 юни 2011 г. – Аквакултурна ферма за интензивно отглеждане на риба ще бъде изградена и оборудвана със средства от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” в акваторията на яз. „Батак” в землището гр. Батак.

В този бизнес проект, бенефициентът фирма „Весим 2000” ЕООД от гр. Пловдив ще инвестира 795 776 лв. Сключеният днес договор е по мярка 2.1. „Производствени инвестиции в аквакултурата”, а размерът на одобрената безвъзмездна финансова помощ е на стойност 477 466 лв.
Целта на проекта е изграждане на специализирана непълносистемна садкова инсталация от угоителен тип за интензивно отглеждане на шаран и сом.
Компанията е избрала индустриален метод за интензивно отглеждане на риба в садки (плаващи мрежени клетки) предвид предимствата, които той предлага:

  • компактност на стопанството при високи добиви от единица площ
  • възможност за лесен контрол на производствения процесвисока рентабилности и пълна възвръщаемост на инвестицията
  • мобилност на садковата инсталация
  • не оказва влияние върху околната среда и терените по брега
  • бързо изграждане на садковата инсталация и възможност за монтаж.

Изборът на язовир Батак за изграждане на садковите инсталации е обусловен предвид няколко важни фактора: температурният и хидрохимичния режим на водата, кислородният режим, дълбочината на водоема, както и теченията, ветровете и площта на водоема. Не по-малко значение за реализиране на бъдещата инвестиция е близостта и наличието на добра пътна мрежа, връзката на садковата установка с брега, разположението на бреговите съоръжения.

Проектът трябва да бъде завършен през месец декември 2012 г. и с реализацията му ще бъдат създадени 8 нови работни места.