Покана за прием на Декларации за изразяване на интерес по мярка 4.1.А от ОПРСР

Управляващият орган на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” обявява покана за прием на Декларации за изразяване на интерес за създаване на Рибарски групи по мярка 4.1.А. „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на оперативните разходи на рибарските групи”.
Срокът за подаване на Декларации за изразяване на интерес е 15 октомври – 30 ноември 2009 г.
Документи се приемат на следния адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев” № 17, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, до Управляващия орган на ОПРСР – дирекция „Европейски фонд за рибарство”.

Покана за прием на Декларации за изразяване на интерес
Декларация за изразяване на интерес за изграждане на публично-частно партньорство