Уважаеми дами и господа,

В Държавен вестник (брой 6 от 22.01.2013 г.) е обнародвано Постановление № 1 от 9 януари 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г., с което се предвижда механизъм за финансиране на разходите за данък върху добавената стойност (ДДС) на общините по одобрени за подпомагане проекти по Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“ (ОПРСР) за периода 2007 – 2013 г.


Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/, в качеството си на Управляващ орган /УО/ на ОПРСР инициира разработване на механизъм, уреждащ осигуряването на средства за възстановяване на разходите за невъзстановимия данък върху добавената стойност (ДДС) на бенефициенти – общини. Извършената от ИАРА инициатива за приемане на Постановление № 1 от 9 януари 2013 г., е с цел преодоляване на срещаните сериозни затруднения от страна на общините при осигуряване на средства за ДДС. С разпоредбите на обнародваното в ДВ постановление се въведе изискания механизъм, посредством който е допустимо финансиране на разходи за ДДС на бенефициенти  – общини  към авансово, междинно и окончателно плащане на разходите по изпълнението на съответния проект.

Управляващ орган на ОПРСР