Обществено обсъждане на Проект на правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ с наименование „МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ ПО ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР „РИБАРСТВО“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007-2013 г. (ОПРСР)“

 

Отговорна структура – Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

Електронен адрес: office@iara.government.bg

Дата на откриване: 12.02.2020 г.

Дата на приключване: 12.03.2020 г.

Проект на „МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ ПО ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР  „РИБАРСТВО“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007-2013 г. (ОПРСР)“

Проект на Приложение 1

Проект на Заповед

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НЕПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРОЕКТА НА ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА ПОДЛЕЖАЩАТА НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С НАИМЕНОВАНИЕ „МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ ПО ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР „РИБАРСТВО“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007-2013 г. (ОПРСР)“