Архив Uncategorized

Обществено обсъждане на Проект на правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ с наименование „МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ ПО ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР „РИБАРСТВО“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007-2013 г. (ОПРСР)“

 

Отговорна структура – Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

Електронен адрес: office@iara.government.bg

Дата на откриване: 12.02.2020 г.

Дата на приключване: 12.03.2020 г.

Проект на „МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ ПО ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР  „РИБАРСТВО“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007-2013 г. (ОПРСР)“

Проект на Приложение 1

Проект на Заповед

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НЕПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРОЕКТА НА ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА ПОДЛЕЖАЩАТА НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С НАИМЕНОВАНИЕ „МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ ПО ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР „РИБАРСТВО“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007-2013 г. (ОПРСР)“

Обучение на дирекция „Структурни фондове по рибарство“, 7-9 октомври 2015 г.

В дните на събитието бяха посетени инвестиции по проекти финансирани със средства от ОПРСР, включващи:

  • Рециркулационна система за размножаване на езерен рак и отглеждане на еднолетни рачета по мярка 3.5 „Пилотни проекти“ с бенефициент „Аквафиш Пазарджик“ ООД
  • Предприятие за отглеждане на африкански сом и ивичест костур в циркулационни води по мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата на компанията “Фиш бон“ ООД
  •  Посещение на рибовъдно стопанство „Тунджа 73“ за отглеждане на топлолюбиви видове по мярка 2.1
  • Посещение на предприятие за първична обработка и филетиране наафрикански сом и ивичест костур с бенефициент „Елмет“ ЕООД по мярка 2.6 „Преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“
  • Посещение на садково рибовъдно стопанство за отглеждане на есетрови риби на компанията „Форест груп“ ЕООД
  • Посещение на стопанство за отглеждане на пъстърва с бенефициент „Хепи фиш“ ООД.

По време на обучението експертите получиха разяснения и практически съвети по отношение на технологиите за отглеждане на аквакултурите, производствени мощности и капацитет.

В рамките на обучението, д-р Галин Николов, заместник изпълнителен директор на ИАРА представи пред експертите от дирекция  „Структурни фондове по рибарство“ допълнителна информация свързана с оценка на икономическата и финансова жизнеспособност на проектите.

IMG_20151008_113742_1IMG_20151008_113757_1IMG_20151008_132031_1IMG_20151008_161536_1IMG_20151008_162146_1

Програма за морско дело и рибарство ще участва  в изложение на програмите 2014-2020 г.

Изложение под надслов „Една посока, много възможности“ ще се проведе на 28 май 2015 г. от 11:00 ч. до 20:00 ч. в Градската градина на София (на мястото на бившия Мавзолей).

Програма за морско дело и рибарство ще участва в инициативата със собствен щанд, на който ще бъде предоставена информация за възможностите за кандидатстване с проектни предложения по предвидените мерки, добри практики по вече реализирани проекти в периода 2007-2013 г., както и обща информация за новия програмен период.

Събитието ще събере на едно място експерти от всички програми, финансирани от европейските фондове през периода 2014 – 2020 г.

В 18:00 часа, комисарят по регионална политика на Европейската комисия г-жа Корина Крецу ще посети щандовете на програмите.

В рамките на събитието ще се състои и официалното награждаване на победителите в конкурса „Направи селфи с европроект“, което е с начален час 17:30 ч. Конкурсът се провежда в периода 20-27 май 2015 г. чрез социалната мрежа Фейсбук. За повече информация и участие посетете профила eufunds.bg. За доброто настроение на всички участници в изложението е предвидена музикална програма.

Инициативата е на Централното координационно звено в администрацията на Министерския съвет и се провежда съвместно с Управляващите органи на програмите за периода 2014 – 2020 г.

Конкурс на тема „Направи селфи с европроект“

Регламент за конкурс на тема „Направи селфи с европроект“

Екологична оценка на Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.

Задание за обхвата и съдържанието на доклада за екологична оценка на Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.

Схема за консултации

Нетехническо резюме на доклада за екологична оценка на Програмата

Доклад за екологична оценка

Становище № 11-7/2014 г. на МОСВ по екологичната оценка на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Нормативна база

Регламен на Съвета относно многогодишната финансова рамка-BG

Регламент относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури-BG / EN

Регламент относно общата политика в областта на рибарството-BG / EN

Регламент за определяне на общоприложими разпоредби-BG / EN

Регламент за изпълнение на Регламент (ЕС) № 1303/2013-BG / EN

Регламент за Европейския фонд за морско дело и рибарство-BG / EN

Регламент за изпълнение (ЕС) № 763_2014-BG / EN

Регламент за изпълнение (ЕС) № 771_2014-BG / EN

Регламент за изпълнение (ЕС) № 772_2014-BG / EN

Определяне на приоритетите на Съюза във връзка с политиката за изпълнение и контрол-BG / EN

Поправка на Делегиран регламент (ЕС) № 1014/2014-BG

 

ПМС №79

ПМС №118

ПМС №119

ПМС №107

 

Проект на формуляр и насоки за ПМДР

Програмна логика-EN

Вътрешни правила ТРГ ПМДР 2014-2020

Ръководство за бенефициенти