Архив Uncategorized

Обучение на дирекция „Структурни фондове по рибарство“, 7-9 октомври 2015 г.

В дните на събитието бяха посетени инвестиции по проекти финансирани със средства от ОПРСР, включващи:

  • Рециркулационна система за размножаване на езерен рак и отглеждане на еднолетни рачета по мярка 3.5 „Пилотни проекти“ с бенефициент „Аквафиш Пазарджик“ ООД
  • Предприятие за отглеждане на африкански сом и ивичест костур в циркулационни води по мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата на компанията “Фиш бон“ ООД
  •  Посещение на рибовъдно стопанство „Тунджа 73“ за отглеждане на топлолюбиви видове по мярка 2.1
  • Посещение на предприятие за първична обработка и филетиране наафрикански сом и ивичест костур с бенефициент „Елмет“ ЕООД по мярка 2.6 „Преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“
  • Посещение на садково рибовъдно стопанство за отглеждане на есетрови риби на компанията „Форест груп“ ЕООД
  • Посещение на стопанство за отглеждане на пъстърва с бенефициент „Хепи фиш“ ООД.

По време на обучението експертите получиха разяснения и практически съвети по отношение на технологиите за отглеждане на аквакултурите, производствени мощности и капацитет.

В рамките на обучението, д-р Галин Николов, заместник изпълнителен директор на ИАРА представи пред експертите от дирекция  „Структурни фондове по рибарство“ допълнителна информация свързана с оценка на икономическата и финансова жизнеспособност на проектите.

IMG_20151008_113742_1IMG_20151008_113757_1IMG_20151008_132031_1IMG_20151008_161536_1IMG_20151008_162146_1

Програма за морско дело и рибарство ще участва  в изложение на програмите 2014-2020 г.

Изложение под надслов „Една посока, много възможности“ ще се проведе на 28 май 2015 г. от 11:00 ч. до 20:00 ч. в Градската градина на София (на мястото на бившия Мавзолей).

Програма за морско дело и рибарство ще участва в инициативата със собствен щанд, на който ще бъде предоставена информация за възможностите за кандидатстване с проектни предложения по предвидените мерки, добри практики по вече реализирани проекти в периода 2007-2013 г., както и обща информация за новия програмен период.

Събитието ще събере на едно място експерти от всички програми, финансирани от европейските фондове през периода 2014 – 2020 г.

В 18:00 часа, комисарят по регионална политика на Европейската комисия г-жа Корина Крецу ще посети щандовете на програмите.

В рамките на събитието ще се състои и официалното награждаване на победителите в конкурса „Направи селфи с европроект“, което е с начален час 17:30 ч. Конкурсът се провежда в периода 20-27 май 2015 г. чрез социалната мрежа Фейсбук. За повече информация и участие посетете профила eufunds.bg. За доброто настроение на всички участници в изложението е предвидена музикална програма.

Инициативата е на Централното координационно звено в администрацията на Министерския съвет и се провежда съвместно с Управляващите органи на програмите за периода 2014 – 2020 г.

Конкурс на тема „Направи селфи с европроект“

Регламент за конкурс на тема „Направи селфи с европроект“

Екологична оценка на Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.

Задание за обхвата и съдържанието на доклада за екологична оценка на Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.

Схема за консултации

Нетехническо резюме на доклада за екологична оценка на Програмата

Доклад за екологична оценка

Становище № 11-7/2014 г. на МОСВ по екологичната оценка на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Нормативна база

Регламен на Съвета относно многогодишната финансова рамка-BG

Регламент относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури-BG / EN

Регламент относно общата политика в областта на рибарството-BG / EN

Регламент за определяне на общоприложими разпоредби-BG / EN

Регламент за изпълнение на Регламент (ЕС) № 1303/2013-BG / EN

Регламент за Европейския фонд за морско дело и рибарство-BG / EN

Регламент за изпълнение (ЕС) № 763_2014-BG / EN

Регламент за изпълнение (ЕС) № 771_2014-BG / EN

Регламент за изпълнение (ЕС) № 772_2014-BG / EN

Определяне на приоритетите на Съюза във връзка с политиката за изпълнение и контрол-BG / EN

Поправка на Делегиран регламент (ЕС) № 1014/2014-BG

 

ПМС №79

ПМС №118

ПМС №119

ПМС №107

 

Проект на формуляр и насоки за ПМДР

Програмна логика-EN

Вътрешни правила ТРГ ПМДР 2014-2020

Ръководство за бенефициенти

 

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 версия 1

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 версия 10.10.2014 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Коментари на членове на ТРГ

Таблица за отразяване на предварителните коментари на ЕК