Финансовата перспектива за развитие на сектор „Рибарство” за периода 2014 – 2020 г.

София, 17 март 2011 г. – В периода 15-17 март Изпълнителният директор на ИАРА взе участие в неформален дебат, организиран от Министерство на земеделието и селските райони на Република Полша във връзка с изготвянето на обща позиция на присъединилите се през 2004 г. и 2007 г. страни към Европейския съюз по отношение финансовата перспектива за развитие на сектор „Рибарство” за периода 2014 – 2020 г. Срещата се проведе на ниво ръководители на администрациите по рибарство на страни-членки на ЕС.

Страните, взели участие в срещата – България, Полша, Чехия, Унгария, Литва, Латвия, Естония, Малта, Кипър, Румъния и Словения излязоха с Обща декларация, в която бяха разписани общите приоритети за развитие на сектора през следващия период на програмиране. Част от тях са свързани с увеличаване финансовата подкрепа за подсектор „Аквакултура”; поддържане разделението на страните в ЕС в зони „Сближаване” и „Несближаване”, предвид увеличеният процент на помощта от ЕС за страните, попадащи в конверегентната зона на ЕС, каквато е и България; продължаване развитието и прилагането на подхода за местно развитие /отдолу-нагоре/ в рамките на следващата финансова перспектива и финансов инструмент за развитие на сектор „Рибарство” за периода 2014 – 2020 г.; увеличаване на подкрепата за иновации в секторите производство и риболов; продължаване финансовата подкрепа за модернизацията на флота, промоцията и безопасността на произвежданите и предлагани на пазара продукти от риболов, аквакултура и преработка.

В контекста на приоритетите, залегнали и в основата на стратегията на ЕС – Европа 2020, финансовата перспектива за развитие на сектор „Рибарство” на ниво Общност трябва да бъде свързана с подпомагането на дейности, водещи до нарастване добавената стойност на продукцията с цел увеличаване конкурентоспособността на сектор „Рибарство”, както и с дейности, свързани с иновациите и опазването на околната среда.

Целта на реформираната Обща политика в областта на рибарството е осигуряването на устойчива експлоатация на живите водни ресурси в контекста на устойчивото развитие, като се отчитат екологичните, икономически и социални аспекти по един балансиран начин.

Господин Недев получи поздравление от полския си колега за приноса в изготвянето на съвместната декларация и разписването на приоритетите за бъдещото финансово програмиране.