Реконструкция на стопанство за производство на зарибителен материал и изграждането садкова инсталация в язовир Студен Кладенец ще бъдат финансирани със средства по ОП „Рибарство”

София, 5 април 2012 г. Два договора на обща стойност 1 889 710 лв. се подписаха между ИАРА и бенефициенти по мярка 2.1. „Производствени инвестиции в акакултурата” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”.

Единият договориран проект е на компанията „Денико 2007” ООД от гр. Попово за реконструкция на стопанство за производство на зарибителен материал в с. Кардам, община Попово на обща стойност 303 684 лв. Размерът на одобрената безвъзмездна финансова помощ е 143 998 лв.

Проектът предвижда ремонтни дейности на рибарници частна собственост  с цел реконструкция и модернизация три съществуващи басейна и изграждане на един нов басейн, с обща площ на всички около 8 декара за отглеждане на зарибителен материал. Водното стопанство е със залята водна площ от 10 дка. Ще се изгради и нова система на захранване с вода на водните басейни. Дружеството е разработило технологичен проект за отглеждане на зарибител за европейски сом.

Срокът за изпълнение на проекта е 22 месеца. След реализацията му ще бъде нает 1 работник.

Фирма „Денико 2007” ООД има вече един изпълнен и изплатен проект по мярка 2.1. „Производствени инвестиции в акакултурата” от ОПРСР. Получената безвъзмездна финансова помощ по предходния договор е в размер на 344 489 лв.

Вторият проект, който ще се финансира по мярка 2.1 от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” е на ЕТ “ТИТАН – ЙОРДАН ЧЕРПОКОВ” от гр. Кърджали. Стойността на слючения договор е на 1 586 026 лв. Размерът но одобрената безвъзмездна финансова помощ е 951 615 лв.

Целта на проекта е изграждането на нови 50 бр кръгли садки и два броя технологични садки, като между всяка садкова установка ще има понтонна платформа.

Садковото стопанство ще бъде изградено в акваторията на язовир Студен Кладенец в землището на село Нановица, на разстояние 5000 м. от язовирната стена в зоната на аквакултурното производство. Планираната производствена програма на бенефициента след реализацията на инвестиционния проект е за производство на 300 тона годишно шаран за консумация.

Срокът на завършване на проекта е 24 месеца, като след реализацията му ще бъдат осигурени 5 работни места.