Изменения в наредбата по мярка 1.1. „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности” от ОПРСР

София, 15 март 2011 г. – В ДВ, бр. 21 от 15 март 2011 г. е публикувана наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 24 септември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1. „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности” по Приоритетна ос № 1 „Мерки за приспособяване на българския риболовен флот” от Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен период /2007-2013/ г.

Основните изменения са свързани с намаляването на броя на дните, през които корабът е упражнявал риболовна дейност най-малко от 50 на 15 за последните две години. Предложената промяна ще даде възможност на по-голям кръг собственици на риболовни кораби да кандидатстват по мярка 1.1 „Публични разходи за постоянно прекратяване на риболовни дейности”.

Извършени са промени и в текстовете на заявлението за кандидатстване и заявката за плащане.

Усъвършенстването на правната рамка за реда и условията за кандидатстване и изплащане на безвъзмездната финансова помощ по мярка 1.1. „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности” ще доведе до усвояването на по-висок процент от финансовата помощ, предвидена за мярката.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 24 септември 2009 г.
Приложение 1
Приложение 4