Нов подписан договор по мярка 1.3. “Инвестиции на борда риболовните кораби и селективност” от приоритетна ос 1 на ОПРСР

Днес 7 април 2010 г. Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури г-н Явор Недев подписа нов договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.3 „Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност” от приоритетна ос 1 на Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство”.

Наименование на проекта: „Подобряване на селективността чрез закупуване и подмяна на риболовните уреди”.
Проектът цели повишаване на селективността на риболовните уреди на плавателен съд „Делта”. Чрез закупуването и внедряването на подходящо оборудване ще се постигне по-добра селективност на риболовните уреди, които да отговарят на признатите критерии и практики за опазване на околната среда.
Общият размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е на стойност: 11 870,96 лв., представляващи 40% от общата стойност на одобрените разходи.
Бенефициент  е фирма „ДЕЛТА-2000” ООД, гр. Балчик.
Срокът за реализация на проекта е 9 месеца.

Списък на бенефициентите и одобрените проекти по Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство”