Националният Гаранционен Фонд е издал четири гаранции и една контрагаранция за финансиране на проекти по Оперативна програма „Рибарство”

София, 29 септември 2012 г. – Пет одобрени проекта по Оперативна програма “Рибарство” са получили гаранции от Национален гаранционен фонд /НГФ/. Фондът издава гаранции по кредити, отпуснати от банки на кредидополучатели, за осъществяване на проекти в сектор „Рибарство“, както и контрагаранции по гаранции на банки за авансови плащания по проекти одобрени за подпомагане по Оперативна програма за развитие в сектор „Рибарство“ 2007-2013 г.

Националният гаранционен фонд е издал четири гаранции на проекти по мярка 2.1. „Производствени инвестиции в аквакултурата” и една контрагаранция по мярка 2.6. „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура”.

Гаранциите са издадени на:

„ШАТО” ООД за модернизация и разширяване на 2 мидени полета за производство на култивирана черноморска мида  – в района на нос „Св. Агалина” и в района на бухта „Мириус”.

„БЛЕК СИЙ МЪСЪЛС” ЕООД за реализация на проект за закупуване на подвижна техника за обслужване на съоръженията за отглеждане на черна мида в Черно море и оборудването й с машини за първична преработка на готовата продукция.

„МОРСКИ ДАРОВЕ” ООД за разширяване на съществуваща подводна ферма за производство на култивирани черноморски миди в акваторията на Черно море, Каварненския залив – нос Чиракман, както и разширяване на икономическите дейности и възможностите за получаването на алтернативни доходи чрез използването на естествената среда за производство на черноморски миди.

„ИХТИО 2008” ООД за проект  за реконструкция и модернизация на пъстървово стопанство – град Пещера.

Контрагаранцията е издадена на „ТРИ МОРЕТА” ЕООД за реализация на проект  по мярка 2.6. „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура”. Проектът предвижда изграждане на ново модерно предприятие в град Карлово за производство на рибни изделия от първично преработена риба с дневен капацитет 1 тон преработвана суровина, със съвременно технологично оборудване.

Основаната цел на гаранционните програми на НГФ ЕАД е да се създадат условия за успешно финансиране на проекти по Оперативна програма “Рибарство” и за икономически растеж в сектора.

# # #

За НГФ и мярка 2.7 „Схема за финансов инженеринг” от ОП “Рибарство”

Във връзка с успешното изпълнение на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“, ИАРА, като Управляващ орган през 2010 г. е сключила финансово споразумение с Национален Гаранционен Фонд ЕАД (НГФ).

Целта на прилаганата гаранционната схема е да се подобри достъпа до финансиране, подпомагане конкурентноспособността, ускоряване реализацията на инвестиции, които ще бъдат съфинансирани от Оперативната програма.

Бенефициенти по мярка 2.7 „Схема за финансов инженеринг” от Оперативната програма могат да бъдат кандидати, които се нуждаят от банкови кредити или банкови гаранции по авансови плащания с цел съфинансиране или предварително финансиране на инвестиционни проекти, избрани за подпомагане от ЕФР, по една от следните мерки от Оперативната програма:

  • Мярка 1.3. Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност
  • Мярка 2.1. Производствени инвестиции в аквакултурата
  • Мярка 2.5. Риболов във вътрешни водоеми
  • Мярка 2.6. Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура
  • Мярка 3.3. Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки
  • Приоритетна ос 4 “Устойчиво развитие на рибарските области”