Трета покана за прием на Декларации за изразяване на интерес по мярка 4.1. А от ОПРСР

Управляващият орган на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” обявява трета покана за прием на Декларации за изразяване на интерес за създаване на Рибарски групи по мярка 4.1.А. „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на оперативните разходи на рибарските групи”.
Срокът за подаване на Декларации за изразяване на интерес е 01 февруари – 26 февруари 2010 г.
Документи се приемат на следния адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев” № 17, Изпълнителна Агенция по Рибарство и Аквакултури, до Управляващия орган на ОПРСР – дирекция „Европейски фонд за рибарство”.
За допълнителна информация и въпроси: Дирекция „Европейски фонд за рибарство”, отдел „Програмиране и мониторинг”, електронен адрес: oprsr@iara.government.bg, katerina.chusheva@iara.government.bg

Трета покана за прием на Декларации за изразяване на интерес по мярка 4.1.А от ОПРСР

Декларация за изразяване на интерес за изграждане на публично-частно партньорство