Прием на проектни предложения по две нови мерки от ОП „Рибарство”

София, 25 май 2011 г. – Управляващият орган на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” стартира прием на проектни предложения по две нови мерки от Оперативната програма – мярка 3.2 „Meрки, предназначени за опазване и развитие на водната фауна и флора” и мярка 3.6 „Пренасочване на риболовни кораби към дейности извън риболова”.

Безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.2 ще се предоставя за дейности свързани с изграждане и/или монтаж на стационарни или преносими съоръжения, предназначени за опазването и развитието на водната фауна и флора.
Бенефициенти по тази мярка могат да бъдат публичноправни или полупубличноправни организации, както и търговски организации с предмет на дейност в сектор “Рибарство”.

Общият бюджет по мярка 3.2 „Meрки, предназначени за опазване и развитие на водната фауна и флора” е 3 129 707 лв.
Безвъзмездната финансова помощ е в размер до 100 на сто от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи, от които 75 на сто се осигуряват от ЕФР и 25 на сто от държавния бюджет на Република България.

Одобреният проект се изпълнява в срок до 18 месеца от деня на подписването на договора.
По проектите се извършва авансовото плащане, което е в размер до 30 на сто от стойността на одобрената безвъзмездната финансова помощ, но не по-малко от левовата равностойност на 2 000 евро.
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ  за един проект за целия програмен период не трябва да надвишава левовата равностойност на 1 000 000 евро.
Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да бъде по-малък от левовата равностойност на 300 000 евро.

По мярка 3.6 „Пренасочване на риболовни кораби към дейности извън риболова” безвъзмездната финансовата помощ ще се предоставя за приспособяване (модификация) на риболовните кораби с цел пренасочването им за обучение или извършване на научни изследвания, свързани с рибарството.
Ще се приемат проектни предложения по два сектора:
Сектор 1 – Пренасочване на риболовни кораби за целите на обучение
Сектор 2 – Пренасочване на риболовни кораби за извършване на научни изследвания в областта на рибарството.

За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват публичноправни или полупублични учебни или научни организации, чиято дейност е пряко свързана със сектор „Рибарство”.

Общият бюджет по мярка 3.6 е 1 043 235 лв., като безвъзмездната финансова помощ е в размер 100 на сто от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи, от които 75 на сто се осигуряват от ЕФР и 25 на сто от държавния бюджет на Република България.
Одобреният проект се изпълнява в срок до 18 месеца от деня на подписването на договора.
По проектите е допустимо авансово плащане в размер до 30 на сто от стойността на одобрената безвъзмездната финансова помощ, но не по-малко от левовата равностойност на 2 000 евро.
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект за целия програмен период не трябва да надвишава левовата равностойност на 300 000 евро.
Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект за целия програмен период не трябва да бъде по-малък от левовата равностойност на 10 000 евро.

Заповед № РД-363 от 25 май 2011 г.
Заповед № РД-364 от 25 май 2011 г.