Временно се прекратява приемът на заявления за кандидатстване по мярка 2.6. “Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура”

Със Заповед № РД – 1207 от 08 ноември 2012 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури временно се прекратява приемът на заявления за кандидатстване по мярка 2.6. “Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” по приоритетна ос 2 “Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” от ОПРСР /2007-2013/.