Акваекологичен план за 76 281 лв. ще се изпълнява на територията на рибовъдно стопанство „Скравена” по Оперативна програма „Рибарство”

София, 18 септември 2012 г. – Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) подписа първия до момента договор по мярка 2.2 „Акваекологични мерки” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”. Проектът „Акваекологичен план за опазване на околната среда на територията на рибовъдно стопанство „Скравена”, община Ботевград” е на компанията „Булаква Фиш” ООД от гр. Ботевград.

Изчислената премия за пет годишния период на прилагане на Акваекологичния план във фермата за отглеждане на шаран е на стойност 76 281 лв.

Целта на проекта е възстановяване, обособяване и устойчиво опазване на местообитания на растителни и животински видове в района на стопанството.

Изпълнението му ще допринесе за трайно опазване на популациите на редките и застрашени видове в района на стопанството и ще осигури тяхната прехрана на територията на стопанството.

Полза от проекта ще има и по отношение на опазване на водната околна среда чрез понижаване на интензивността на производството на риба, както и замяна на обичайно използваните в рибовъдната практика химически препарати с доказано безвредни аналози или прекратяване на употребата им.

„Булаква Фиш” ООД ще изпълнява акваекологичния план от 2012 г. до 2017 г. За всяка година от изпълнението му ще се изплаща премия за компенсиране загубата на доход в резултат от прилагането на акваекологичните мерки.