Подписване на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРСР

Днес, 24.08.2009 г. от 14.00 ч. Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури професор Йордан Стайков ще подпише два договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”.

Безвъзмездната финансова помощ за единия проект се предоставя по мярка 2.1 “Производствени инвестиции в аквакултурата” по приоритетна ос 2 “Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура”.

Наименование на проекта: „Специализиран комплекс за изкуствено размножаване и отглеждане на стопански и застрашени от изчезване риби”.

Обхват на дейността:

Сектор 01 – Увеличаване на производствения капацитет, чрез изграждане на нови производствени мощности за отглеждане и развъждане на аквакултури.
Сектор 03 – Изграждане и/или реконструкция на стопанства за производство на зарибителен материал.

Общият размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е в размер на 1 273 511,63 лв.

Бенефициент е фирма „ЕКО ФИШ” ООД, гр. Пловдив.

Безвъзмездната финансова помощ за другия проект е по мярка 1.3 “Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност” от Приоритетна ос 1 “Мерки за приспособяване на българския риболовен флот”.

Наименование на проекта: “Закупуване на оборудване с цел повишаване селективността на риболовните уреди – ШБ 5868”.

Обхват на дейността:

Сектор 08 – Подмяна на риболовния уред.

Общият размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е в размер на 47 438,37 лв.

Бенефициент е фирма „КАРИЯ ФИШ” ООД, гр. Шабла.