Нормативна база

Регламен на Съвета относно многогодишната финансова рамка-BG

Регламент относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури-BG / EN

Регламент относно общата политика в областта на рибарството-BG / EN

Регламент за определяне на общоприложими разпоредби-BG / EN

Регламент за изпълнение на Регламент (ЕС) № 1303/2013-BG / EN

Регламент за Европейския фонд за морско дело и рибарство-BG / EN

Регламент за изпълнение (ЕС) № 763_2014-BG / EN

Регламент за изпълнение (ЕС) № 771_2014-BG / EN

Регламент за изпълнение (ЕС) № 772_2014-BG / EN

Определяне на приоритетите на Съюза във връзка с политиката за изпълнение и контрол-BG / EN

Поправка на Делегиран регламент (ЕС) № 1014/2014-BG

 

ПМС №79

ПМС №118

ПМС №119

ПМС №107

 

Проект на формуляр и насоки за ПМДР

Програмна логика-EN

Вътрешни правила ТРГ ПМДР 2014-2020

Ръководство за бенефициенти