ИАРА подписа договори за над 3 милиона лева по Оперативна програма „Рибарство”

Проектите са за изграждане на рибно стопанство в с. Сандрово, Русенско, за модернизиране на рибовъдна ферма за шаран, толстолоб и бял амур в с. Крушовица, Врачанско и за разширяване на садкова инсталация за пъстърва на язовир “Доспат”

София, 29 май 2012 г. – Три договора на обща стойност 3 062 940.89 лв. се подписаха между ИАРА и бенефициенти по мярка 2.1. „Производствени инвестиции в аквакултурата” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”.

Единият договориран проект е на фирма „Т-ИНВЕСТ” ЕООД от гр. Русе за изграждане на модерно рибно стопанство за развъждане и угояване на риба в с. Сандрово, община Русе на обща стойност 2 307 072.28 лв. Размерът на одобрената безвъзмездна финансова помощ е 1 384 243.37 и представлява 60% от одобрените инвестиционни разходи.

Проектът предвижда модернизиране на съществуващи рибарници с цел отглеждане на пазарно ориентирани видове  (сом, шаран и амур) с висока добавена стойност и високо качество.

Производствената 10 годишна програма на бенефициента предвижда производство на риба за консумация -  годишно  на 24 000 кг сом, 12 000 кг от смесена посадка шаран и амур и около 800 кг. плевелна риба каракуда.

Срокът за изпълнение на проекта е 11 месеца, като се предвижда и разкриване на 4 нови работни места.

Вторият проект, който ще се финансира по мярка 2.1. от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” е на “Унимекс” ЕООД гр. Пловдив. Стойността на сключения договор е 447 311.50 лв. Размерът на одобрената безвъзмездна финансова помощ е 268 386.90 лв.

Инвестицията ще се реализира в акваторията на яз. „Доспат” в община Велинград, област Смолян. Проектът предвижда да се разшири вече изградена садкова инсталация за пъстърва по суперинтензивна технология, с необходимото за това оборудване, което ще осигури по-ефективно функциониране на фермата. Предвижда се проекта да се изпълни за 18 месеца, както се отворят и 4 нови работни места.

Третият подписан договор е с фирма „ЕЗЕРО” ООД от с. Крушовица, област Враца за модернизиране на рибовъдна ферма за шаран, толстолоб и бял амур чрез реконструкция на подпорна дига. Проектът е на стойност 308 557,11  лв., а размера на одобрената безвъзмездна финансова помощ е 185 134,27 лв. Целта на проекта на „Езеро” ООД е възстановяване на подпорната дига на рибарник „Езерото”, който се намира източно от село Крушовица, община Мизия, област Враца. Рибовъдното стопанство в яз. „Езерото” ще функционира като непълно системно стопанство от угоителен тип. За по-пълно оползотворяване на естествената хранителна база ще се приложи поликултурно зарибяване с шаран, толстолоб и бял амур.

София, 29 май 2012 г. – Днес, бе подписан договор между ИАРА и фирма „Диавена“ ООД от гр. Шумен по мярка 2.6. Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”, на обща стойност 422 027,01 лв. Размерът на одобрената безвъзмездна финансова помощ е 253 216,21 лв.. Проектът предвижда модернизация на съществуващо предприятие за производство на рибни конскерви “Диавена” ООД, чрез закувуване на интегрирана ЕRP система.