Първи подписан договор за 746 391 лв. за скрапиране на риболовен кораб по ОП „Рибарство”

София, 14 април 2011 г. – Фирма „Атлантик” АД от гр. Бургас ще получи премия в размер на 746 391 лв. за проект по сектор 1 „Нарязване на риболовния кораб на скраб”, мярка 1.1 „Постоянно прекратяване на риболовните дейности”  по приоритетна ос 1 „Мерки от общ интерес” на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”.

Проектът предвижда нарязване на риболовен кораб „Биская” за скрап, собственост на компанията. Предвид изискванията на законодателството, приложими при изпълнение на мярката, бенефициентът е предоставил предварителен договор за покупко-продажба на кораба „Биская” за скрап, сключен между „Атлантик” АД и лицензирана компания за търговия с отпадъци от черни и цветни метали.

Корабът е един от най-големите от българския риболовен флот, с обща дължина 38.15 м. Възрастта на риболовния съд е 45 г. и е с тонаж 314 БТ.

Това е първият подписан договор за скрапиране по мярка 1.1 от Оперативна програма „Рибарство”. Към момента, в процес на процедурни проверки са още три подобни проекта.