Обучителен семинар по Приоритетна ос 4 от ОП “Рибарство”

30 август 2010 г. – В гр. Сандански се проведе обучителен семинар по Приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” на тема “Практически подходи за работата на МИРГ” с  участието на представители на потенциалните Местни инициативни рибарски групи /МИРГ/, Управляващия орган на ОПРСР, ФАРНЕТ и Главна дирекция “Морски въпроси и рибарство”, ЕК.
Екпертите от ФАРНЕТ оцениха изключително високо представения от МИРГ напредък в процеса на изграждане на техните партньорства и изработване на местни стратегии за развитие, като акцентираха върху правилния подход, прилаган от групите. Управляващият орган и участниците в  МИРГ презентираха  своите 6 месечни планове за действие, свързани с бъдещото развитие на рибарските групи относно помощта, която ще осигурява УО, взаимодействието между ЕК и ФАРНЕТ, дейностите на Националната рибарска мрежа.
По време на обучението бе проведена дискусия и с представителите на ЕК, като те изразиха задоволство от напредъка по изпълнението на ос 4 в България.

За обучението