Одобрена инвестиция за 264 462 лв. по ОП “Рибарство”

София, 10 септември 2010 г. – Изпълнителният директор на ИАРА г-н Явор Недев подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата” от Оперативна програма за развитие на сектор «Рибарство» с фирма „Аква Фиш Пазарджик” ООД.
С инвестицията бенефициентът предвижда да модернизира и разшири съществуващо садково стопанство, разположено във водоем, бивша баластриера в местността „Завоя на река Марица” в с. Бошуля, обл. Пазарджик.
Към момента „Аква Фиш Пазарджик” разполага с 6 собствени и 10 мрежени клетки под наем, в които отглежда есетрови риби от 2006 г. Инвестицията предвижда разширение на стопанството до 36 бр. мрежени клетки чрез изграждане на 30 броя нови метални садки.
Средносрочната стратегия на бенефициента е свързана с производство на есетра за консумация. В дългосрочен аспект, фирмата предвижда да произвежда хайвер.
Общият размер на инвестицията е 441 364.85 лв.
Одобрена безвъзмездна финансова помощ е на стойност  264 461.93 лв.
Изпълнението на проекта следва да приключи през м. март 2011 г.