Нов подписан договор по мярка 2.1. “Производствени инвестиции в аквакултурата” от ОПРСР

На 23 ноември 2009 г. бе подписан деветият договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”.
Инвестицията е по мярка 2.1. „Производствени инвестиции в аквакултурата” за „Изграждане на садково стопанство на язовир „Сивата вода”, община Хасково”.
Обхватът на дейностите по проекта са по сектор 1: „Увеличаване на производствения капацитет, чрез изграждане на нови проиводствени мощности за отглеждане и развъждане на аквакултури”.
Срокът за реализация на проекта е 12 месеца, като общият размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ е на стойност 234 660 лв.
Бенефициент е фирма „Пластек” ООД, гр. Хасково.