Договори за над 20 млн. лв. ще изпълняват три нови Местни инициативни рибарски групи по ОП „Рибарство”

София, 30 март 2012 г. – Днес се подписаха три договора на обща стойност 20 320 586 лв. между ИАРА и новите Местни инициативни рибарски групи (МИРГ) по приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области” на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”. При подписването на договорите присъства и заместник-министърът на МЗХ д-р Цветан Димитров. Новите МИРГ са:

Бяла – Аврен – Долни Чифлик
Поморие – Несебър
Приморско – Созопол – Царево.

Максималната одобрена обща стойност на Местна стратегия за развитие на  МИРГ Бяла – Аврен – Долни Чифлик е 7 040 988 лв.

С изпълнението на стратегия ще се да създаде стабилна основа за устойчиво развитие и подобряване на качеството на живот в рибарска област Бяла, Долни чифлик, Аврен.

Стратегическите цели на местната стратегия за развитие са свързани с повишаване икономическата сила и модернизация на сектор рибарство на територията на рибарската област Бяла – Аврен – Долни чифлик чиста и приветлива крайбрежна околна среда и добра среда на живот; поддържане и развиване на заетост, чрез диверсификация и икономическо и социално преструктуриране на територията и изграждане на капацитет за изпълнение на местната стратегия за развитие.

Основните Приоритети за развитие на територията на рибарската област са:

Приоритет 1: Повишаване конкурентноспособността и продуктивността на сектор рибарство.

Приоритет 2: Опазване на околната среда, устойчиво използване на рибните и природните ресурси, съхраняване и развиване на националното природно, архитектурно и културно наследство.

Приоритет 3: Повишаване конкурентноспособността на рибарската област, чрез създаване на капацитет, насърчаване на предприемчивоста, създаване на алтернативи за заетост на населението в региона и развитие на туризма.

Приоритет 4: Устойчиво развитие на МИРГ

В резултат от изпълнението на стратегията се очаква 65 да са успешно приключилите проекти за над 8 млн. лв., 1 създадено и/или модернизирано преработвателно предприятие за производство на продукти от риболов и аквакултури; 1 създадена рибна борса, 1 учредена браншова организация или друга асоциация, 2 изградени/модернизирани/обновени лодкостоянки,  над 150 обучени, над 50 новосъздадени работни места и др.

Другата одобрена Местна стратегия за развитие 2011-2013 г. е на МИРГ Поморие-Несебър. Одобрената обща стойност стратегията съгласно договора е 6 258 462 лв.

Общата цел на местната стратегия за развитие е подобряване качеството на живот в рибарската област Поморие – Несебър към 2015 г. чрез запазване на съществуващите и създаване на нови устойчиви работни места за минимум 130 души, въвеждане на минимум 8 иновативни услуги, продукти или процеси и придобиване на нови знания и професионални умения от минимум 80 души.

Местната стратегия за развитие е свързана със изпълнението на следните приоритети:

Приоритет 1: Разнообразяване на икономическите дейности в рибарската област.

Приоритет 2: Развитие на туризма чрез използване на природните и културните дадености на Рибарската област.

Приоритет 3: Развитие и укрепване на МИРГ.

Третият договор е за Стратегия за развитие  на Местна инициативна рибарска група Приморско-Созопол- Царево за периода 2011 – 2013 г. на обща стойност 7 021 586 лв.

Основната цел на стратегията е да създаде стабилна основа за устойчиво развитие и подобряването на качеството на живота в рибарска област Созопол, Приморско, Царево чрез:

-                 Стимулиране на сектор „Рибарство” и производство на аквакултури

-                 Развитие на процеси на взаимодействие и интегриране между различните икономически сектори за създаването на уникални местни марки продукти с висока добавена стойност

-                 Подобряване на местните продукти, посредством интегриране на местните вериги за риболов – рибовъдство – преработка на риба и рибни продукти, така че да се създадат местни системи за производство на уникални екологично-чисти продукти с висока добавена стойност.

-                 Интегриране на територията с туристическия пазар, представен от крайбрежната туристическа система, посредством подход чрез вериги „територия за атракционен туризъм-морска курортна зона”

-                 Опазване на природните дадености и околната среда и развитието на екологичен туризъм и атракции

Специфичните цели, които са заложени в стратегията на МИРГ  Созопол – Приморско – Царево са свързани с повишаване икономическия и социален просперитет на територията и създаване на добавена стойност към рибните и продукти на аквакултурата; по-чиста и приветлива крайбрежна околна среда и поддържане и развиване на заетост, чрез диверсификация и икономическо и социално преструктуриране на територията.

Основните приоритети за развитие на територията, които ще се изпълняват са:

Приоритет 1: Повишаване продуктивността и конкурентноспособността на сектор рибарство, чрез създаване на добавена стойност към продуктите на рибарството

Приоритет 2: Опазване на околната среда, устойчиво използване на рибните и природните ресурси, съхраняване и развиване на националното природно и архитектурно наследство

Приоритет 3: Подобряване качеството и достъпа до основни услуги и създаване на алтернативи за заетост на населението в региона.

Част от очакваните резултати от изпълнението на местната стратегия за развитие на рибарската област са: 45 успешно приключили проекти за над 8 млн. лв.,  50 новосъздадени работни места, 7 нови туристически атракции, над 50 обучени в това число рибари, младежи и жени.

„Местна стратегия за развитие на рибарска област Бяла – Долни Чифлик – Аврен”

„Местна стратегия за развитие 2011 – 2013 г.”, МИРГ Поморие – Несебър

“Стратегия за развитие на Местна инициативна рибарска група Приморско-Созопол- Царево за периода 2011 – 2013 год.”