Публикувана наредба по Приоритетна ос 4 на ОПРСР

В брой 40 на Държавен вестник от 28 май 2010г. е публикувана Наредба № 15 от 21 май 2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1 “Развитие на рибарските области”, подмярка 4.1. А. “Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи” по Приоритетна ос 4 “Устойчиво развитие на рибарските области” от Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен период 2007 – 2013 г.
С тази наредба се уреждат условията и редът за признаване на местни инициативни рибарски групи /МИРГ/ и предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1. “Развитие на рибарските области”, подмярка 4.1.А “Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие на рибарските групи” по Приоритетна ос 4 на ОПРСР.

Наредба № 15 от 21 май 2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1 “Развитие на рибарските области”, подмярка 4.1. А. “Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи” по Приоритетна ос 4 “Устойчиво развитие на рибарските области” от Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен период 2007 – 2013 г.