Промяна на извършената приоритизация и оценка на проекти по Мярка 2.1 от ОПРСР

Поради допълнително постъпила информация при обработка на заявления за кандидатстване по мярка 2.1. е направена промяна на извършената приоритизация и оценка на проекти по Мярка 2.1 от ОПРСР. Управляващия орган уведомява кандидатите по мярка 2.1, че в процеса на обработка на заявленията за кандидатстване е възможна промяна на така извършената приоритизация, което ще доведе до прекласирането им.

Списък на проектните предложения по мярка 2.1