Отваряне на мярка 1.1 „Постоянно прекратяване на риболовна дейност” по приоритетна ос 1 на ОПРСР

Днес, 30 януари 2014 г., Управляващият орган на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” издаде Заповед за прием на Заявления за кандидатстване по мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности“ по Приоритетна ос 1 „Мерки за приспособяване на българския риболовен флот“ от  Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство на Европейския съюз за програмен период 2007-2013 г., считано от 20.02.2014 г. до 30.04.2014 г.