Заповед за прекратяване на прием на заявления за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности” за риболовни кораби в сегментите от 18 до 24 м и над 24 м

Със Заповед № РД - 252 от 12 март 2012 г. на Изпълнителния директор на ИАРА е прекратен приема на заявления за кандидатстване по мярка 1.1. “Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности” от приоритетна ос № 1 „Мерки за приспособяване на българския риболовен флот” на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” /2007-2013/ г. за риболовни кораби в сегментите от 18 до 24 м и над 24 м