Дирекция „Европейски фонд за рибарство” представи напредъка при изпълнението ОПРСР

София, 14 март 2011 г. - На 12 март в град Стара Загора Националната асоциация на рибопроизводителите проведе своето Общо събрание. На срещата присъстваха членове на асоциацията, представители на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, както и представители на Българската агенция по безопасност на храните. Дирекция „Европейски фонд за рибарство” на ИАРА представи напредъка в изпълнението на Оперативната програма, отворени мерки, договорирани и изплатени средства, като акцентът беше поставен върху три от стартиралите мерки, с най-голям интерес за представителите на НАР.

Господин Стоян Котов, старши експерт в дирекция „Европейски фонд за рибарство” презентира мярка 2.1 “Производствени инвестиции в аквакултурата” и мярка 2.6 “Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура”. Раздгледани бяха общите изисквания към кандидатите  по Оперативната програма, както и реда и условията за получаване на безъзмездна финансова помощ. Представени и обсъдени бяха всички документи необходими за окомплектоването на проектните предложения.

Доктор Боряна Воденичарска, главен експерт в дирекция „Европейски фонд за рибарство” представи на срещата мярка 2.2 „Акваекологични мерки” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”. На срещата бяха обсъждани въпроси, свързани с допустимите за подпомагане дейности и методологията за определяне на премиите по трите сектора на мярката. Разгледан беше и пътят на проектите, след регистрирането им в ИАРА, отделните етапи, през които ще премине всеки проект по мярката, за да бъде одобрен от Управляващия орган.