Проект на индикативна годишна работна програма на ПМДР 2014 – 2020 за 2015г.

Във връзка с изискванията на чл. 7, ал.3 от ПМС № 107/2014 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и рибарство за периода 2014-2020 г., е публикувана  за предварително обсъждане проекта на Индикативна годишна работна програма на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020  г. за  2015 г.

Коментари и предложения  по проекта на Индикативна Годишна работна програма по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г.  за 2015 г. могат да бъдат представени в срок до 15 октомври 2014 г. (сряда), на електронен адрес: hristo.parvanovski@iara.government.bg