Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури сключи договор с Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури сключи договор с Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания за изпълнение на проект по мярка 5.1 „Техническа помощ“ с УНП BG0713EFF-514-220262 и наименование „Изследване за установяване на нивото на замърсяване на река Дунав с тежки метали и с органични продукти“. Реализацията на проекта ще допринесе за постигане на цел 1 „Осигуряване на изпълнението на ОПРСР“, съгласно Наредба № 30 от 11 декември 2010 г. за условията и реда за предоставяне на без¬възмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ“, съобразно Общата политика в областта на рибарството на Европейския съюз за управление, което осигурява устойчиви екологични, икономически и социални условия.  Дейностите, които ще бъдат извършени са: изследване за установяване на нивото на замърсяване на река Дунав с тежки метали и с органични продукти, анализ на характеристиките на речния басейн и на въздействията от антропогенна дейност и определяне на мерки, водещи до дългосрочно подобряване на състоянието на рибните популации в р. Дунав. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” (2007-2013), съфинансирана от Европейския фонд по рибарство на Европейския съюз. Инвестиране в устойчиво рибарство.