Прием на заявления за кандидатстване по мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности” от ОП „Рибарство”

София, 3 януари 2011 г. – Със заповед № РД-1103/29.12.2010 г. на изпълнителния директор на ИАРА г-н Явор Недев, стартира приема на заявления за кандидатстване по мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности” от приоритетна ос № 1 „Мерки за приспособяване на българския риболовен флот” на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” /2007-2013/ г.

Ще се подпомагат проекти, допринасящи за изпълнението на целта на мярката: приспособяване риболовното усилие на българския риболовен флот в съответствие с наличните и достъпни ресурси и съобразно капацитета на риболовния флот чрез нарязване  на риболовни кораби за скрап, пренасочване на риболовни кораби за извършване на дейности, различни от риболов (за нуждите на туризма, за създаване на кораб-музей, за обучение или пренасочване на риболовния кораб за създаване на изкуствени рифове).

За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.
Безвъзмездна финансова помощ сe предоставя за премии на собственици на риболовни кораби за компенсиране загуби на доходи, вследствие изпълнението на целта на мярката. Плащането по проекти е еднократно, обусловено от естеството на подпомаганите дейности.
По мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности” ще се подпомагат проекти за риболовни кораби, извършващи своята дейност в акваторията на Черно море и плаващи под български флаг.

За безвъзмездна финансова помощ може да се кандидатства по следните допустими сектори и дейности:

Сектор 01 Нарязване на риболовния кораб на скраб
Сектор 02 Пренасочване на риболовния кораб за извършване на дейности, различни от риболов:
дейност 1 Пренасочване на риболовния кораб за нуждите на туризма
дейност 2 Пренасочване на риболовния кораб за създаване на кораб-музей
дейност 3 Пренасочване на риболовния кораб за целите на обучение
Сектор 03 Пренасочване на риболовния кораб за създаване на изкуствени рифове

Безвъзмездната финансова помощ е в размер до 100 на сто от размера на изчислените премии, от които 85 на сто се осигуряват от ЕФР и 15 на сто от държавния бюджет на Република България.

Заповед № РД-1103/29.12.2010 г.