МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ ПО ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР  РИБАРСТВО 2007-2013 Г. /ОПРСР/, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО, КОЯТО ОТМЕНЯ УКАЗАНИЕ № Z-11377-(1)/12.08.2016 Г.