Местна стратегия за развитие 2011-2013 г. за 7 милиона лева ще бъде изпълнявана на територията на МИРГ Главиница – Тутракан – Сливо поле

София, 12 април 2011 г. – Днес бе подписан първият договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на местна стратегия за развитие с една от общо трите официално признатите местни инициативни рибарски групи по приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области” от Оперативна програма „Рибарство” – Главиница – Тутракан – Сливо поле.

На основата на местно публично-частно парньорство местната инициативна рибарска група ще изпълнява Местна стратегия за развитие 2011-2013 г. със следните стратегически цели:

  • Повишаване на конкурентоспособността в рибарския сектор чрез подобряване на ефективността на заетите в сектор рибарство и създаване на добавена стойност към продуктите от риболов и аквакултура
  • Насърчаване на местното предприемачество и създаване на условия за устойчиво развитие на рибарската област
  • Изграждане на капацитет за изпълнение на местната стратегия за развитие

Изпълнението на стратегическата визия за рибарската област е обобщено в четири приоритетни оси:

  1. Подобряване достъпа до пазари и създаване на добавена стойност в рибарския сектор
  2. Подобряване на средата на живот и повишаване на компетенциите
  3. Запазване привлекателността на територията и диверсифициране на традиционния поминък чрез насърчаване на алтернативни икономически дейности
  4. Техническа помощ и управление на МИРГ

Дейностите, предвидени в стратегията за местно развитие са разпределени в следните мерки:

1.1. Създаване на добавена стойност към продукти от риболов и аквакултура

1.2. Поддържане и развитие на търговската мрежа за продукти от риболов и аквакултура чрез създаване и модернизиране на търговски пунктове, развитие на нови пазари и маркетингови подходи

2.1. Повишаване на конкурентоспособността на рибарската област чрез публични инвестиции за подобряване средата на живот в областта

2.2. Повишаване на конкурентоспособността на рибарската област чрез придобиване на нови професионални умения и компетенции

3.1. Насърчаване на алтернативни икономически дейности, по-специално туризъм, чрез създаване на допълнителна заетост извън сектор „Рибарство”

3.2. Запазване на привлекателността и облика на рибарската област чрез защита на природното наследство

4.1. Текущи разходи за подготовка, управление, наблюдение, оценка, информация, контрол и укрепване на административния капацитет за изпълнение на местната стратегия за развитие.

Максималната одобрена обща стойност на Местна стратегия за развитие 2011-2013 г. е 7 034 400 лв.

Местните заинтересовани общности и лица ще имат възможност да изготвят проектни предложения за изпълнение на дейностите свързани със стратегията за местно развитие на МИРГ – Главиница – Тутракан – Сливо поле.