Индикативна годишна работна програма за 2010 г. по ОПРСР

Индикативната годишна работна програма за 2010 г. предвижда отварянето на общо 10 нови мерки за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”:

1 март 2010 г.:

Мярка 2.2 „Аква-екологични мерки” от приоритетна ос 2 на ОПРСР

1 април 2010 г.:

От приоритетна ос 2:
Мярка 2.5. „Риболов във вътрешни водоеми”

От приоритетна ос 3:
Мярка 3.1. „Колективни дейности”
Мярка 3.3. „Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки”
Мярка 3.4. „Разкриване на нови пазари и промоционални кампании”
Мярка 3.5. „Пилотни проекти”

1 юни 2010 г.:

От Приоритетна ос 1:
Мярка 1.4. „Дребномощабен крайбрежен риболов”
Мярка 1.5. „Социално-икономически компенсации за управлението на флота”

От Приоритетна ос 3:
Мярка 3.2. „Мерки, предназначени за опазване и развитие на водната флора и фауна”
Мярка 3.6. „Пренасочване на риболовни кораби към дейности извън риболова”