Временно е прекратен приема на проекти по мярка 1.3 от ОП “Рибарство”

София, 28 април 2011 г. – Във връзка с предстоящи промени в подзаконовата нормативна уредба свързана с прилагането на мярка 1.3 „Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност” по приоритетна ос 1 „Мерки за приспособяване на българския риболовен флот” на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” /2007-2013/, Управляващият орган на ОПРСР информира потенциалните бенефициенти, че временно е прекратен приема на заявления за кандидатстване по мярката.

Заповед № РД – 296 от 27 април 2011 г.