Временно се прекратява приемът на заявления за кандидатстване по мярка 3.1 “Колективни дейности”

Със Заповед № РД – 1261 от 19 ноември 2012 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури временно се прекратява приемът на заявления за кандидатстване по мярка 3.1 “Колективни дейности” по приоритетна ос 3 “Мерки от общ интерес” от ОПРСР /2007-2013/.