Заповед РД-142 от 12.02.2014 г. за изменение на Заповед № РД – 874 от 26.03.2013 г. на Изпълнителния директор на ИАРА относно мярка 2.1. “Производствени инвестиции в аквакултурата”

Заповед РД-142 от 12.02.2014 г. за изменение на Заповед № РД – 874 от 26.03.2013 г. на Изпълнителния директор на ИАРА относно мярка 2.1. “Производствени инвестиции в аквакултурата”  по приоритетна ос 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” на ОПРСР /2007-2013/