Нова наредба за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища

София, 3 декември 2010 г. – В Държавен вестник, брой 95 от 3 декември 2010 г. е публикувана Наредба № 29 от 19 ноември 2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.3. „Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и покрити лодкостоянки” от Приоритетна ос № 3 „Мерки от общ интерес” от Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен период 2007 – 2013 г. Тя отменя Наредба № 6 от 30 март 2009 г.

След отварянето на мярката, безвъзмездна финансова помощ ще се предоставя за проекти  целящи модернизация  и реконструкция на черноморски пристанища и кейови места за разтоварване и осигуряващи ефективно, сигурно и хигиенично оборудване за разтоварване и третиране на рибата и за подобряване на работните условия, както и изграждане и/или модернизация на закрити лодкостоянки.

Ще могат да кандидатстват юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, общини, признати браншови организации и признати организации на производителите, държавни учреждения или юридически лица, регистрирани по Търговския закон с над  50% държавно участие.

Безвъзмездната финансова помощ ще е в размер до 80% за юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите и до 100% за останалите ползватели от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи, от които 75% се осигуряват от ЕФР и 25% от държавния бюджет на Република България.

Общият бюджет на мярка 3.3. „Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и покрити лодкостоянки” е на стойност 35 470 021 лв.

Наредба № 29 от 19 ноември 2010 г.