Прием на заявления за кандидатстване по мярка 3.5 „Пилотни проекти” от ОП „Рибарство”

София, 26 юли 2010 г. – Изпълнителният директор на ИАРА г-н Явор Недев, издаде заповед за стартиране на приема на заявления за кандидатстване по мярка 3.5 „Пилотни проекти” от Оперативна програма за  развитие на сетор „Рибарство” /2007-2013/.
Мярката е с общ бюджет от 4 172 943.66 млн. лв. и по нея ще бъдат подпомагани инвестиции, допринасящи за придобиване и разпространяване на технически иновации, включително експериментална употреба на по-селективни риболовни техники, насочени към придобиване и разпространяване на нови технически умения, осъществявани от стопански субект, в партньорство с научна или техническа организация.

Безвъзмездна финансова помощ ще сe предоставя на проекти с дейности насочени в следните сектори:

Сектор 01: Изпитване на техническата и/или икономическата приложимост на дадена иновационна технология в условия, близки до реалните
Сектор 02: Тестване на планове за управление и планове за разпределение на риболовното усилие
Сектор 03: Разработване и изпитване на методи за подобряване на селективността на риболовните уреди
Сектор 04: Изпитване на алтернативни видове техники за управление на риболова

По мярка 3.5 „Пилотни проекти” могат да кандидатстват:

1.    Юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
2.    Признати организации на производители на риба и други водни организми в сектор ”Рибарство”.
3.    Признати браншови организации в областта на рибарството.
4.    Еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.
5.    Научни и технически организации като партньори на кандидатите от 1 до 4.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер от 80 до 100 % от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи, от които 75% се осигуряват от ЕФР и 25% от държавния бюджет на Република България.
При кандидатстване с проект, който е от колективен интерес, размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100 % от одобрените и реално извършени инвестиционни разходи.
При кандидатстване с проект, който е от индивидуален интерес, размерът на безвъзмездната финансова помощ е 80 % от одобрените и реално извършени инвестиционни разходи.
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ  за един проект не трябва да надвишава левовата равностойност на  300 000 евро.
Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не може да бъде по-малък от левовата равностойност на 10 000 евро.

Заповед № РД-836 от 26 юли 2010 г.