Управляващият орган извърши предварителна приоритизация на постъпилите проектни предложения по мерки 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата“ и 2.6 „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“.

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ,

Уведомяваме ви, че Управляващият орган извърши предварителна приоритизация на постъпилите проектни предложения по мерки 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата“ и 2.6 „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“. Изготвеното класиране е предварително и се базира на данни, заявени от кандидатите в заявленията за кандидатстване. Посочените от кандидатите данни ще бъдат проверени от Управляващият орган при извършване на последващи административни проверки. Предварителните списъци по посочените по-горе мерки могат да бъдат изменяни в случай, че се установи  несъответствие межу данните, заложени в заявленията за кандидатстване и данните, получени като резултат в следствие на извършената от Управляващия орган проверка. Одобрените проектни предложения ще бъдат финансирани съгласно условията, посочени в т. 8 и т. 9 на Решение № 167 от 08.03.2013г. на Министерския съвет относно предприетите действия от страна на Управляващия орган по договаряне над бюджета.

Управляващият орган ви напомня, че проектните предложения ще се одобряват в зависимост от размера на бюджетите заложени в  Заповед № РД– 874/26.03.2013 г. и Заповед № РД–875/26.03.2013г. на изпълнителния директор на ИАРА. Към настоящия момент са налични средства за непълно финансиране на 2 /две/ проектни предложения по мярка 2.1 и на 2 /две/ проектни предложения по мярка 2.6.

Списък по мярка 2.1. Предварителна приоритизация

Списък по мярка 2.6. Предварителна приоритизация

Управляващ орган по ОПРСР