Стартира етапът на изграждане на МИРГ по Приоритетна ос 4 от ОПРСР

Изпълнителният директор на ИАРА г-н Явор Недев издаде заповед, с която се дава възможност да стартира етапът на изграждане на капацитет на потенциалните Местните инициативни рибарски групи /МИРГ/ по Приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”.
В етапа на Изграждане на капацитет могат да участват потенциалните МИРГ, чиито Декларации за изразяване на интерес за изграждане на публично-частно партньорство  са добрени от ИАРА.
Максималната продължителност на изграждане на капацитет е 6 /шест/ месеца, считано от датата на издаване на заповедта.

Заповед № РД-717 от 2 юни 2010 г.