Екологична оценка на Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.

Задание за обхвата и съдържанието на доклада за екологична оценка на Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.

Схема за консултации

Нетехническо резюме на доклада за екологична оценка на Програмата

Доклад за екологична оценка

Становище № 11-7/2014 г. на МОСВ по екологичната оценка на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.