Прием на заявления за кандидатстване по мярка 1.5 „Социално-икономически компенсации за управлението на флота” от ОП „Рибарство”

София, 23 февруари 2011 г. - Със заповед № РД-130/23.02.2011 г. на изпълнителния директор на ИАРА г-н Явор Недев, стартира приема на заявления за кандидатстване по мярка 1.5 „Социално-икономически компенсации за управлението на флота” от приоритетна ос № 1 „Мерки за приспособяване на българския риболовен флот” на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” /2007-2013/ г.

Ще се подпомагат проекти, допринасящи за изпълнението на една или повече от целите на мярката свързани с повишаване на професионалните умения и по-специално за млади рибари, както и за придобиване за първи път на право на собственост върху част от или върху цял кораб от рибари под 40-годишна възраст.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя във вид на премии за рибари и собственици на риболовни кораби за компенсиране на загуба на доходи за времето за участия в обучения и премии за придибиването на собственост върху кораб. Кандидатите трябва да са еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

За безвъзмездна финансова помощ може да се кандидатства по следните допустими сектори:

Сектор 01 Компенсации за времето на обучение за придобиване и повишаване на професионалните умения

Сектор 02 Придобиване за първи път на право на собственост върху част от или върху цял кораб от рибари под 40-годишна възраст.

Общият бюджет по мярка 1.5 „Социално-икономически компенсации за управлението на флота” е на стойност 2 295 119 лв.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер до 100 на сто от размера на изчислените премии, от които 75 на сто се осигуряват от ЕФР и 25 на сто от държавния бюджет на Република България.

Условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.5 са регламентирани в Наредба № 12 от 21 май 2010 г.


Заповед № РД-130/23.02.2011 г.