Рибовъдно стопанство и модернизация на ферма за морски аквакултури – черноморски миди ще бъдат финансирани по Оперативна програма „Рибарство”

София, 31 януари  2012 г. – Два нови договора по мярка 2.1 „Производствени инвестции в аквакултурата” на обща стойност почти три млн. лева, бяха подписани по Оперативна програма „Рибарство”.

Единият договор е по проект  на фирма „Лагуна – 2001” ЕООД и е свързан с изграждане на рибовъдно стопанство за отглеждане на риба в плаващи мрежени клетки (садки) в язовир „Мали лаг”, землището на гр. Ботевград, община Ботевград.

Общата стойност на инвестицията е 1 590 966 лв. Размерът на одобрената безвъзмездна финансова помощ е 839 987 лв.

На базата на извършените предпроектни проучвания бенефициентът е разработил стратегически план за създаване и развитие на рибовъдно стопанство, в който предвижда:

1) Изграждане и внедряване на садкова инсталация за интензивно отглеждане на риба с цел запазване на ихтиофауната на водоема и повишаване на разнообразието на производството с отглеждането на видове с добри пазарни переспективи – шаранови видове за вътрешен пазар и за пазара на балканските страни и пъстървови, както за вътрешен пазар, така и за европейските страни.

2) Прилагане на екстензивен технологичен метод за отглеждане на традиционни видове като шаран, толстолоб, бял амур, бяла риба и други плевелни видове, както за поддържане на положителния баланс на акваторията на водоема, така и повишаване на положителния ефект върху околната среда.

3) Осигуряване на условия за внедряване на система за управление на качеството и сертифициране на стопанството по международно признати стандарти за безопасност на храните, като се осигуряват здравословни и безопасни условия за труд и предпазване на стопанството от вандализъм и диви животни.

Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца.

Вторият подписан договор е с фирма „Бляк Сий Шелс” ООД, гр. Варна по проект  за модернизация, разширение и повишаване на производствените мощности на ферма за морски аквакултури – черноморски миди.

Общата стойност на инвестицията е 1 368 838 лв. Размерът на одобрената безвъзмездна финансова помощ е 821 303 лв.

Проектът има за цел да разшири съществуваща мидена ферма с още 50 дълги линии и да се модернизира работната лодка с цел повишаване на нейната производителност в съответствие с увеличеното производство.

До момента има изградени 74 линии, от които 16 линии по програма Сапард, 54 двойни линии по първи проект по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” и 4 бр. поставени допълнително от „Бляк Сий Шелс” ООД.

Срокът за изпълнение на проекта е 9 месеца, като с реализацията му ще бъдат разкрити 3 нови работни места.